Cirkulär resursanvändning

Vi använder råvaror, förpackningsmaterial­­, vatten och andra resurser. Det måste vi göra så smart och cirkulärt som möjligt.

lokacrush-burkar.jpg

Som många andra verksamheter använder vi stora mängder råvaror, förpackningsmaterial och vatten. Det leder naturligtvis till miljö- och klimatpåverkan. Därför strävar vi mot en cirkulär omställning i vår verksamhet, för att främja återanvändning och återvinning samt minska avfall och slöseri. 

Att öka självförsörjningen av energi är en viktig cirkulär satsning, samtidigt som vi hela tiden effektiviserar all produktion vad gäller svinn, vatten och kemikalier. Dessutom satsar vi stort på att förbättra våra flöden och resurshantering när det gäller förpackningar.

Övergripande mål

Förpackningar

- Minska mängden material i våra förpackningar och öka mängden återvunnet eller biobaserat material

- Hög återvinningsgrad på våra förpackningar och 100 procent materialåtervinningsbara plastförpackningar till 2025

Vatten, energi, svinn och kemikalier

- Effektivisera vatten- och energianvändningen

- Halvera svinnet till 2030, inom ramen för Livsmedelsföretagens Hållbarhetsmanifest

- Minimera och optimera användningen av kemikalier för att minska negativ påverkan på miljön