Företagskund

Information om behandling av personuppgifter för företagskund

Bakgrund

När du besöker Webbplatsen, kan vi inom Spendrupskoncernen ("vi" eller "oss") komma att samla in och behandla personuppgifter ("personuppgifter") om dig.

Denna information om behandling av personuppgifter anger vilka kategorier av personuppgifter som vi behandlar och för vilka ändamål de behandlas.    

Genomgående används begreppet "behandling", vilket inrymmer samtliga åtgärder som involverar personuppgifter, inklusive utan begränsning, insamling, hantering, lagring, delning, tillgång, användning, överföring och radering av personuppgifter.

"Tillämplig dataskyddslag­stiftning"betyder från tid till annan gällande lagstiftning, förordningar, inklusive föreskrifter som meddelats av berörda tillsynsmyndigheter, avseende skydd för fysiska personers grundläggande rättigheter och friheter och särskilt rätt till skydd av deras personuppgifter vid behandling av personuppgifter som är tillämplig på oss, inklusive lagstiftning, förordningar och föreskrifter som genomför direktiv 95/46 EG och, från och med den 25 maj 2018, Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

"personuppgifter" betyder all information som är hänförlig till en identifierad eller identifierbar fysisk person.

"Webbplatsen" betyder våra vid var tid kontrollerade webbplatser.

Cookies

Vi använder cookies och liknande tekniker för att samla in information om dig och din enhet (t.ex. telefon eller dator) när du besöker Webbplatsen. För mer information om hur vi använder cookies, se vår information om användning av cookies på www.spendrups.se/cookies

Ändamålen med behandlingen av dina personuppgifter

Hantera felanmälan av anläggningar

Som företagskund hos oss kan du upprätta en felanmälan av kylskåp, öl-, vin- eller syrupsanläggning som tillhandahålls av oss. Om du väljer att nyttja en sådan funktion kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utreda, hantera och besvara din upprättade felanmälan. Personuppgifter vi behandlar för dessa ändamål är:

Kategori av Personuppgift

 • Företag
 • Adress
 • Namn
 • Telefonnummer
 • personuppgifter i fritexfält                       

Den lagliga grunden för att behandla dina personuppgifter enligt ovan är vårt berättigade intresse i att utreda, hantera och besvara din upprättade felanmälan.

Hantera reklamationer av produkter

Som företagskund hos oss kan du välja att reklamera produkter som tillhandahålls av oss såsom dryck, returglas, PET-flaskor och tetraförpackningar. Om du väljer att nyttja en sådan funktion kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utreda, hantera och besvara din upprättade reklamation. personuppgifter som vi behandlar för dessa ändamål är:

Kategori av Personuppgift

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Produkt
 • Förpackning
 • Antal inköpta förpackningar
 • Antal reklamerade förpackningar
 • Bäst före-datum
 • Kolonnkod
 • personuppgifter i fritextfält

Den lagliga grunden för att behandla dina personuppgifter enligt ovan är vårt berättigade intresse i att utreda, hantera och besvara din upprättade reklamation.

Besvara dina frågor och hantera feedback i övrigt

Som företagskund hos oss kan du kommunicera med oss genom att ställa frågor eller ge feedback avseende våra tjänster och vår verksamhet. Om du väljer att nyttja en sådan funktion kommer vi att behandla dina personuppgifter för att besvara dina frågor och hantera din feedback. personuppgifter som vi behandlar för dessa ändamål är:  

Kategori av Personuppgift

 • Företag
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • personuppgifter i fritextfält

Den lagliga grunden för att behandla dina personuppgifter enligt ovan är vi berättigade intresse i att besvara dina frågor och hantera din feedback.

Skapa användarkonton på vår e-handelsportal

Som befintlig företagskund finns möjlighet att anmäla intresse till vår e-handelsportal, där du som e-handelskund bl.a. kan beställa produkter och se statistik över aktuellt lagersaldo. Om du väljer att upprätta en intresseanmälan kommer vi att behandla dina personuppgifter för att skapa och hantera ditt användarkonto samt tillhandahålla inloggningsuppgifter till kontot. personuppgifter som vi behandlar för dessa ändamål är:   

Kategori av Personuppgift

 • Företag
 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer

Den lagliga grunden för att behandla dina personuppgifter enligt ovan är vårt berättigade intresse i att skapa och hantera ditt användarkonto.

Hantera och besvara din sponsringsförfrågan

Om du väljer att upprätta en förfrågan om sponsring till t.ex. ett evenemang, event eller en aktivitet kommer vi att behandla dina personuppgifter för att hantera och besvara din förfrågan. personuppgifter som vi behandlar för dessa ändamål är:  

Kategori av Personuppgift

 • Organisation/projekt/aktivitet
 • Namn
 • Adress
 • Telefon
 • E-postadress
 • personuppgifter i fritextfält (t.ex. i din motivering till önskad sponsring)

Den lagliga grunden för att behandla dina personuppgifter enligt ovan är vårt berättigade intresse i att hantera och besvara din sponsringsförfrågan.

Hantera din order på vår e-handelsportal

På vår e-handelsportal finns möjligheten att beställa produkter vilka tillhandahålls av oss. Om du väljer att skapa en order kommer vi att behandla dina personuppgifter för att identifiera dig och administrera din kundrelation till oss och för att hantera beställningen och förbättra din köpupplevelse. personuppgifter som vi behandlar för dessa ändamål är:  

Kategori av Personuppgift

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • För enskilda firmor; personnummer
 • Information om placerad order och returorder

Den lagliga grunden för att behandla dina personuppgifter enligt ovan är vårt berättigade intresse i att hantera din order.

Tillhandahålla dig information och marknadsföring via nyhetsbrev och produktkatalog

Om du väljer att anmäla intresse för prenumeration av våra nyhetsbrev kommer vi att behandla dina personuppgifter för att tillhandahålla dig den begärda prenumerationen. Som befintlig företagskund kommer du att från tid till annan erhålla våra produktkataloger innehållandes vårt sortiment. personuppgifter som vi behandlar för dessa ändamål är:  


Kategori av Personuppgift

 • E-postadress
 • Leveransadress

Den lagliga grunden för att behandla dina personuppgifter enligt ovan är vårt berättigade intresse i att tillhandahålla dig den begärda prenumerationen samt vårt berättigade intresse i att du ska erhålla uppdaterad kundinformation. 

Försvara, fastställa och göra gällande rättsliga anspråk

Vi kan komma att behandla dina personuppgifter för att försvara, fastställa och göra gällande rättsliga anspråk om mot förmodan en tvist skulle uppstå mellan dig och oss. personuppgifter som vi behandlar för dessa ändamål är:

Kategori av Personuppgift

 • Förnamn
 • Efternamn
 • E-postadress
 • Övrig information som är nödvändig för ändamålet

Den lagliga grunden för att behandla dina personuppgifter enligt ovan är vårt berättigade intresse i att kunna försvara, fastställa och göra gällande rättsliga anspråk.

Bevarandetid

Vi sparar dina personuppgifter så länge de är nödvändiga för att uppfylla ändamålen angivna i denna information om behandling av personuppgifter, såvida inte en längre bevarandetid krävs eller är tillåts av nationell lagstiftning som är tillämplig på våra behandlingar. Detta innebär oftast att vi sparar dina personuppgifter till dess att (i) vi inte längre har en pågående kundrelation till dig, (ii) rättsliga skyldigheter vilka vi är föremål för har uppfyllts (såsom skatt- och bokföringsskyldighet), samt (iii) i övrigt lämpliga bevarandetider har iakttagits.   

Överföring av personuppgifter

Koncernbolag           

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med andra bolag inom koncernen:

Övriga mottagare

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med parter utanför koncernen. Vi tillser att sådan delning sker i enlighet med Tillämplig Dataskyddslagstiftning. Önskar du information om vilka övriga mottagare som kan komma att behandla dina personuppgifter, kontakta oss.

Överföring av personuppgifter utanför EU/EES-området

Samtliga överföringar som sker utanför EU/EES-området kommer att vara föremål för lämpliga skyddsåtgärder som möjliggör överföring utanför EU/EES, i enlighet med Tillämplig dataskyddslagstiftning.

Du har enligt Tillämplig dataskyddslagstiftning rätt att på förfrågan erhålla en kopia på dokumentation som påvisar att lämpliga skyddsåtgärder har vidtagits i samband med överföringar utanför EU/EES-området. 

Säkerhet

Vi säkerställer att tekniska och organisatoriska åtgärder har vidtagits för att skydda personuppgifter från olaglig eller oavsiktlig förlust eller förvanskning, samt från otillåten eller olaglig till­gång till personuppgifter. Till skydd för personuppgifter har således lämpliga skyddsåtgärder vidtagits med hänsyn till de särskilda risker som är kopplade till en viss behandling av personuppgifter, samt den nivå av känslighet som är kopplad till personuppgifterna. 

Dina rättigheter

Rätt till rättelse och registerutdrag

Vi kommer att vidta åtgärder i enlighet med Tillämplig dataskyddslagstiftning för att hålla dina personuppgifter korrekta, fullständiga och uppdaterade. Du har rätt till rättelse av ofullständiga eller inkorrekta personuppgifter.

Vidare har du rätt att begära att få ut ett registerutdrag avseende dina personuppgifter som vi behandlar. Vänligen notera att vi har rätt att ta ut en avgift för det fall du begär registerutdrag mer än en (1) gång per år enligt vår vid var tid gällande prislista.

Rätt att motsätta dig behandling

Om behandlingen av dina personuppgifter sker på grundval av en intresseavvägning och du bedömer att ditt integritetsintresse väger tyngre än vårt legitima intresse att behandla dina personuppgifter har du rätt att, mot bakgrund av skäl hänförliga till din specifika situation, motsätta dig behandlingen genom att kontakta oss på de kontaktuppgifter som anges i punkten 9 nedan. Om du motsätter dig behandlingen måste vi visa ett tvingande berättigat skäl för att fortsatt kunna behandla personuppgifterna.

Rätt till radering

Under vissa förutsättningar, såsom när du har återkallat ett tidigare lämnat samtycke och det saknas annan laglig grund för fortsatt behandling av dina personuppgifter, har du rätt att begära radering av dina personuppgifter.

Rätt till behandlingsbegränsning

Du har under vissa förutsättningar rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter till att endast omfatta lagring av personuppgifterna, t.ex. under tiden då vi utreder om du har rätt till radering enligt punkt (ii) ovan.

Rätt till tillgång

Du har rätt att erhålla en bekräftelse från oss att dina personuppgifter behandlas av oss och, om så är fallet, få tillgång till personuppgifterna och följande information:

 • behandlingens ändamål;
 • de kategorier av personuppgifter som behandlas;
 • mottagare av personuppgifter (särskilt om sådana är belägna utanför EU/EES);
 • den tid under vilken personuppgifterna behandlas;
 • information om de rättigheter som återges häri;
 • information om källan från vilken personuppgifterna har samlats in; samt
 • om det förekommer automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering.

Utöver detta har du även på begäran rätt att erhålla dina personuppgifter på ett vanligt förekommande elektroniskt format. Vänligen notera att vi har rätt att ta ut en avgift för det fall du begär mer än en (1) kopia av dina personuppgifter enligt vår vid var tid gällande prislista.

Rätt till dataportabilitet

När behandlingen av dina personuppgifter sker på grundval av ditt samtycke eller för att behandlingen är nödvändig för att fullgöra eller ingå ett avtal med dig, samt under förutsättning att personuppgifterna har samlats in direkt från dig, har du rätt att erhålla en kopia av dina personuppgifter på ett vanligt förekommande maskinläsbart format.

Rättigheter i förhållande till automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering

Du har rätt att inte vara föremål för helt automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering, om sådant beslutsfattande har rättsliga följder eller på liknande sätt väsentligen påverkar dig. Denna rätt tillämpas dock inte om det automatiserade beslutsfattandet är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig, om beslutsfattandet uttryckligen är tillåtet enligt lag eller om du har lämnat ditt uttryckliga samtycke till detta.

Klagomål till tillsynsmyndighet

Du får gärna kontakta oss med frågor eller funderingar som rör behandlingen av dina personuppgifter. Du har även rätt att framföra eventuella klagomål avseende behandlingen av dina personuppgifter till tillsynsmyndigheten.

Kontakta oss

För frågor angående ovan eller för information om Spendrups fullständiga behandling av personuppgifter hänförliga till dig som företagskund, vänligen kontakta kundservice på e-postadress nedan.