Företagskund

Information om behandling av personuppgifter för företagskund.

Bakgrund

Den webbplats du besöker tillhör Spendrups Bryggeriaktiebolag (org.nr. 556079-6871, ”oss” eller ”vi”). När du som representant för en företagskund besöker och använder våra webb­platser, kan vi komma att samla in och behandla personuppgifter om dig.

Denna information om behandling av personuppgifter anger vilka kategorier av person­uppgifter som vi behandlar och för vilka ändamål de behandlas, i samband med besök och användning av våra webbplatser. För information om vår fullständiga behandling av person­uppgifter inom ramen för vår hantering av kundförhållanden, vänligen kontakta oss på e-mailadressen nedan.

Genomgående används begreppet "behandling", som inrymmer alla åtgärder som involverar Personuppgifter, såsom insamling, lagring, delning, tillgång, användning, överföring och radering av Personuppgifter.

"Tillämplig dataskyddslag­stiftning"betyder vid var tid gällande lagstiftning, förord­ningar, inklusive föreskrifter som meddelats av berörda tillsynsmyndigheter, avseende skydd för fysiska personers grundläggande rättigheter och friheter och särskilt rätt till skydd av deras Personuppgifter vid behandling av Personuppgifter som är tillämplig på oss, inklusive Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter, den s.k. GDPR.

"Personuppgifter" betyder all information som är hänförlig till en identifie­rad eller identifierbar fysisk person.

Cookies

Vi använder cookies och liknande tekniker för att samla in information om dig och din enhet (t.ex. dator eller smartphone) när du besöker våra webbplatser. För mer information om vilka cookies vi använder och hur, se vår information om användning av cookies på www.spendrups.se/cookies.

Ändamålen med behandlingen av dina personuppgifter

Skapa användarkonton på vår e-handelsportal

En befintlig företagskund har möjlighet att anmäla intresse till vår e-handelsportal, där man bl.a. kan beställa produkter. Om ett företag där du blir angiven som kontaktperson väljer att upprätta en intresseanmälan kommer vi att behandla dina Personuppgifter för att skapa och hantera användarkontot samt tillhandahålla inloggningsuppgifter till kontot. Person­uppgifter som vi behandlar för dessa ändamål är:

Kategori av Personuppgift

 • Kundens namn, adress och kundnummer
 • Firmatecknarens namn och e-postadress
 • För enskilda firmor; personnummer
 • Namn och e-postadress till eventuella ytterligare kontaktpersoner

Den lagliga grunden för att behandla dina Personuppgifter enligt ovan är vårt berättigade intresse i att skapa och hantera ditt användarkonto.

Hantera din order på vår e-handelsportal

På vår e-handelsportal finns möjligheten att beställa produkter som tillhandahålls av oss. Om du som kontaktperson för en kund väljer att skapa en order kommer vi att behandla dina Personuppgifter för att administrera ordern och kundrelationen samt för att förbättra köpupplevelsen. Personuppgifter som vi behandlar för dessa ändamål är:

Kategori av Personuppgift

 • Kundens namn, adress och din relation till kunden
 • Ditt namn
 • Dina kontaktuppgifter
 • För enskilda firmor; personnummer
 • Information om placerad order och returorder

Den lagliga grunden för att behandla dina Personuppgifter enligt ovan är vårt berättigade intresse i att hantera ordern.

Om kunden är din enskilda firma är den lagliga grunden att behandlingen är nödvändig för att uppfylla våra avtalsförpliktelser gentemot dig.

Hantera felanmälan av anläggningar

Som företagskund hos oss kan man upprätta en felanmälan av kylskåp, öl-, vin- eller syrupsanläggning som tillhandahålls av oss. Om du som kontaktperson för en kund väljer att nyttja en sådan funktion kommer vi att behandla dina Personuppgifter för att utreda, hantera och besvara den upprättade felanmälan. Personuppgifter vi behandlar för dessa ändamål är:

Kategori av Personuppgift

 • Kundens namn, adress och din relation till kunden
 • Ditt namn
 • Dina kontaktuppgifter
 • Om kunden är din enskilda firma: ditt personnummer
 • Eventuella Personuppgifter i fritexfält

Den lagliga grunden för att behandla dina Personuppgifter enligt ovan är vårt berättigade intresse i att utreda, hantera och besvara din upprättade felanmälan.

Om kunden är din enskilda firma är den lagliga grunden att behandlingen är nödvändig för att uppfylla våra avtalsförpliktelser gentemot dig.

Hantera reklamationer av produkter

Som företagskund hos oss kan man välja att reklamera produkter som tillhandahålls av oss såsom dryck, returglas, PET-flaskor och tetraförpackningar. Om en kund där du agerar kontaktperson väljer att nyttja en sådan funktion kommer vi att behandla dina Person­uppgifter för att utreda, hantera och besvara din upprättade reklamation. Personuppgifter som vi behandlar för dessa ändamål är:

Kategori av Personuppgift

 • Kundens namn, adress och din relation till kunden
 • Ditt namn
 • Dina kontaktuppgifter
 • Om kunden är din enskilda firma: ditt personnummer
 • Uppgifter om den reklamerade produkten
 • Eventuella Personuppgifter i fritextfält

Den lagliga grunden för att behandla dina Personuppgifter enligt ovan är vårt berättigade intresse i att utreda, hantera och besvara din upprättade reklamation.

Om kunden är din enskilda firma är den lagliga grunden att behandlingen är nödvändig för att uppfylla våra avtalsförpliktelser gentemot dig.

Besvara dina frågor och hantera feedback i övrigt

Som företagskund hos oss kan man kommunicera med oss genom att ställa frågor eller ge feedback avseende våra tjänster och vår verksamhet. Om du som kontaktperson för en kund väljer att nyttja en sådan funktion kommer vi att behandla dina Personuppgifter för att besvara dina frågor och hantera din feedback. Personuppgifter som vi behandlar för dessa ändamål är:

Kategori av Personuppgift

 • Kundens namn, adress och din relation till kunden
 • Namn
 • Dina kontaktuppgifter
 • Om kunden är din enskilda firma: ditt personnummer
 • Eventuella Personuppgifter i fritextfält

Den lagliga grunden för att behandla dina Personuppgifter enligt ovan är vi berättigade intresse i att besvara dina frågor och hantera din feedback.

Tillhandahålla dig information och marknadsföring via nyhetsbrev och produktkatalog

Om du väljer att anmäla intresse för prenumeration av våra nyhetsbrev kommer vi att behandla dina Personuppgifter för att tillhandahålla dig den begärda prenumerationen. Som befintlig företagskund kommer du att från tid till annan erhålla våra produktkataloger innehållandes vårt sortiment. Personuppgifter som vi behandlar för dessa ändamål är:

Kategori av Personuppgift

 • E-postadress
 • Leveransadress

Den lagliga grunden för att behandla dina personuppgifter enligt ovan är vårt berättigade intresse i att tillhandahålla dig den begärda prenumerationen samt vårt berättigade intresse i att du ska erhålla uppdaterad kundinformation.

Bevarandetid

Vi sparar dina Personuppgifter så länge de är nödvändiga för att uppfylla ändamålen angivna i denna information om behandling av personuppgifter, såvida inte en längre bevarandetid krävs eller är tillåts av nationell lagstiftning som är tillämplig på våra behandlingar. Vi gallrar löpande sådana Personuppgifter som vi bedömer inte längre är motiverade att spara. Detta innebär att vi kan spara dina Personuppgifter; (i) till dess att rättsliga skyldigheter vilka vi är föremål för har uppfyllts (såsom skatt- och bokföringsskyldighet), eller (ii) i maximalt 10 år efter avslutad kundrelation eller avslutat ärende.

Överföring av personuppgifter

Koncernbolag

Vi kan komma att dela dina Personuppgifter med följande bolag inom vår koncern:

Vi agerar också i flera avseenden personuppgiftsbiträde åt våra dotterbolag. Vi gör då det i enlighet med Tillämplig dataskyddslagstiftning och det biträdesavtal som vi har ingått med dem.

Övriga mottagare

För viss personuppgiftbehandling anlitar vi personuppgiftsbiträden. Vi gör då det i enlighet med Tillämplig Dataskyddslagstiftning och de biträdesavtal som vi har ingått med dem. Vi säljer aldrig dina Personuppgifter.

Önskar du information om vilka övriga mottagare som kan komma att behandla dina Personuppgifter, kontakta oss.

Överföring av personuppgifter utanför EU/EES-området

Samtliga överföringar som sker utanför EU/EES-området är föremål för lämpliga skyddsåtgärder som möjliggör överföring utanför EU/EES, i enlighet med Tillämplig dataskyddslagstiftning.

Du har enligt Tillämplig dataskyddslagstiftning rätt att på förfrågan erhålla en kopia på dokumentation som påvisar att lämpliga skyddsåtgärder har vidtagits i samband med överföringar utanför EU/EES-området.

Säkerhet

Vi säkerställer att tekniska och organisatoriska åtgärder har vidtagits för att skydda Personuppgifter från olaglig eller oavsiktlig förlust eller förvanskning, samt från otillåten eller olaglig till­gång till Personuppgifter. Till skydd för Personuppgifter har således lämpliga skyddsåtgärder vidtagits med hänsyn till de särskilda risker som är kopplade till en viss behandling av Personuppgifter, samt den nivå av känslighet som är kopplad till Personuppgifterna.

Dina rättigheter

Rätt till rättelse och registerutdrag

Vi kommer att vidta åtgärder i enlighet med Tillämplig dataskyddslagstiftning för att hålla dina Personuppgifter korrekta, fullständiga och uppdaterade. Du har rätt till rättelse av ofullständiga eller inkorrekta Personuppgifter.

Du har också rätt att begära att få ut ett registerutdrag avseende dina Personuppgifter som vi behandlar. Vänligen notera att vi har rätt att ta ut en avgift om du begär registerutdrag mer än en gång per år enligt vår vid var tid gällande prislista.

Rätt att motsätta dig behandling

Om behandlingen av dina Personuppgifter sker på grundval av en intresseavvägning och du bedömer att ditt integritetsintresse väger tyngre än vårt legitima intresse att behandla dina Personuppgifter har du rätt att, mot bakgrund av dina skäl, motsätta dig behandlingen genom att kontakta oss på de kontaktuppgifter som nedan. Om du motsätter dig behandlingen måste vi visa ett tvingande berättigat skäl för att fortsatt kunna behandla Personuppgifterna.

Rätt till radering

Under vissa förutsättningar, såsom när du har återkallat ett tidigare lämnat samtycke och det saknas annan laglig grund för fortsatt behandling av dina Personuppgifter, har du rätt att begära radering av dina Personuppgifter.

Rätt till behandlingsbegränsning

Du har under vissa förutsättningar rätt att begränsa behandlingen av dina Personuppgifter till att endast omfatta lagring av Personuppgifterna, t.ex. under tiden då vi utreder om du har rätt till radering enligt ovan.

Rätt till tillgång

Du har rätt att erhålla en bekräftelse från oss att dina Personuppgifter behandlas av oss och, om så är fallet, få tillgång till Personuppgifterna och följande information:

 • behandlingens ändamål;
 • de kategorier av Personuppgifter som behandlas;
 • mottagare av Personuppgifter (särskilt om sådana är belägna utanför EU/EES);
 • den tid under vilken Personuppgifterna behandlas;
 • information om de rättigheter som återges häri;
 • information om källan från vilken Personuppgifterna har samlats in.

Utöver detta har du även på begäran rätt att erhålla dina Personuppgifter på ett vanligt förekommande elektroniskt format. Vänligen notera att vi har rätt att ta ut en avgift om du begär mer än en kopia av dina Personuppgifter enligt vår vid var tid gällande prislista.

Rätt till dataportabilitet

När behandlingen av dina Personuppgifter sker på grundval av ditt samtycke eller för att behandlingen är nödvändig för att fullgöra eller ingå ett avtal med dig, samt under förutsättning att Personuppgifterna har samlats in direkt från dig, har du rätt att erhålla en kopia av dina Personuppgifter på ett vanligt förekommande maskinläsbart format.

Klagomål till tillsynsmyndighet

Du får gärna kontakta oss med frågor eller funderingar som rör behandlingen av dina Personuppgifter. Du har även rätt att framföra eventuella klagomål avseende behandlingen av dina Personuppgifter till tillsynsmyndigheten.

Kontakta oss

För frågor angående ovan eller för information om Spendrups fullständiga behandling av personuppgifter hänförliga till dig som företagskund, vänligen kontakta oss på e-postadressen nedan.