Minskad klimat- och miljöpåverkan

Spendrups ska vara en fossilfri verksamhet och minska klimatpåverkan i hela värdekedjan.

Våra bryggerier och transporter står för merparten av vår direkta miljö- och klimatpåverkan. Och i takt med att vi minskar den, ökar vi vårt fokus på klimatarbetet i hela värdekedjan.

Våra produktionsanläggningar drivs med fossilfri el samt bränslen gjorda på raps, biogas och drav. Draven är en rest från ölbryggningen, som torkas och pelleteras och används sedan som biobränsle i vår produktion.

Våra egna lastbilar går nästan uteslutande på förnybar diesel, biogas och el.

Vi tar hela tiden steg mot att bli mer självförsörjande när det gäller energi, genom att hitta och använda möjligheterna i våra restströmmar. Under 2024 blir vi först i Sverige med att återvinna kolsyra där vår nya anläggning blir självförsörjande på kolsyra till 50 %.

När det gäller transporter fortsätter vi ta viktiga steg på vägen mot att våra inrikestransporter ska vara helt fossilfria till 2025. Och i det arbetet ingår allt fler och tätare dialoger och samarbeten med partners och leverantörer.

Samma sak gäller även när det kommer till att minska klimatpåverkan från exempelvis förpackningar och råvaror. För genom att se bortom vår egen verksamhet och växla upp arbetet i hela vår värdekedja kan vi också öka takten och omfattningen i omställningsarbetet.

Övergripande mål

- Klimatmål enligt Science Based Targets: Minska växthusgasutsläppen med 90 procent i absoluta tal i scope 1 och 2 och med 30 procent per liter i scope 3 till 2030, jämfört med 2019.

- Fossilfria inrikes transporter 2025